Normy a nařízení

Revize spalinové cesty

Revizi spalinové cesty provádí zcela a jedině odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem spalinových cest, komínů nebo komínových systémů.

Revize spalinové cesty se provádí ve vyjmenovaných případech, a to:

 • Před prvním uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
 • Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
 • Pod komínovém požáru
 • Při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a to 1x ročně (bez ohledu na to, čím se topí)

Čištění spalinové cesty

Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí, a to při celoročním provozu nejméně 3× ročně, při sezonním provozu (tj. méně než 6 měsíců v roce) alespoň 2× ročně. To znamená, že komíny v běžných rodinných domcích si majitel může čistit sám, pokud topí pevným palivem, pokud je čištění schopen provádět a má-li k dispozici příslušné nářadí a nástroje. V případě kapalných paliv je třeba si objednat kominíka také 3× ročně a u plynu 1× za dva roky.

O kontrole nebo čištění a o provedené revizi vydá kominík písemnou zprávu podle vzorů uvedených v příloze citovaného nařízení vlády, pro případ kontroly nebo pojistné události.

České technické normy

 • ČSN 73 4201 ed. 2 Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
 • EN 13384 -1 ČSN 73 4206 Komíny – tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – část Samostatné komíny
 • EN 13384 -2 ČSN 73 4206 Komíny – tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – část Společné komíny
 • EN 15287 – 1 ČSN 73 4241 Komíny – navrhování, provádění a přejímka – část 1: komíny pro otevřené spotřebiče paliv
 • EN 15287 – 2 ČSN 73 4241 Komíny – navrhování, provádění a přejímka – část 2: komíny pro uzavřené spotřebiče paliv
 • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení
 • ČSN 74 3282 Ocelové žebříky – Základní ustanovení
 • EN 516:2006 ČSN 74 7702 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně
 • EN 45020 ČSN 01 0101 Normalizace a související činnosti – Všeobecný slovník
 • ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady
 • ČSN ISO 31-2 Veličiny a jednotky. Část 2: Periodické a příbuzné jevy
 • ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
 • ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kachlová kamna
 • ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné kachlové sporáky
 • ČSN 1856-1 Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 1: systémové komíny
 • ČSN 1856-2 Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 2: Kovové vložky a kouřovody

Technická pravidla a technická doporučení

 • TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
 • TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
 • TPK 03-02 Čištění spalinových cest
 • TPK 06-01 Revize spalinových cest

Právní předpisy

 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška ministerstva vnitra č. 34/2016 Sb. o čistění, kontrole a revizi spalinové cesty
 • Vyhláška ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany
 • Zákon č. 183/2016 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb
 • Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google